تجهیزات شبکه

تجهیزات شبکه

تجهیزات شبکه به مجموعه‌ای از ابزار و وسایلی گفته می‌شود که برای راه اندازی یک شبکه رایانه‌ای نیاز است.

تجهیزات شبکه به دو دسته تقسیم می‌شوند :

- تجهیزات فعال

- تجهیزات غیرفعال


تجهیزات فعال (Active Products) تجهیزاتی هستند که فعالیت الکترونیکی در درون آنها صورت می‌گیرد و اطلاعات وارد شده به انها بسته به شرایط برنامه ریزی شده برای دستگاه، پردازش و رد و بدل می‌گردد.

انواع تجهیزات فعال عبارتند از:

تجهیزات غیر فعال (Passive Produscts) تجهیزاتی هستند که قابل برنامه ریزی نبوده و نمی‌توانند تغییراتی روی اطلاعات و یا محتوای تبادل شده در شبکه داشته باشند. بخشی از تجهیزاتی هم که بمنظور نصب و پیکر بندی سخت‌افزاری شبکه (از قبیل کابل کشی و نصب دستگاه‌ها) استفاده می‌شود در این دسته جای می‌گیرند.

انواع تجهیزات غیر فعال عبارتند از:

  • کابل
  • پچ پنل
  • پچ کورد
  • فیبر نوری
  • کیستون پریز
  • سر سوکت
  • رک
  • نگهدارنده کابل


جستجوی دقیق تر